Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑΔεν είναι περιττό να θυμίσουμε στους ανα­γνώ­στες μας ότι υπάρ­χει ένα μα­θηματικό σημείο μέσα σε μας τους ίδιους…
Αναμφισβήτητα αυτό το σημείο δεν βρί­σκεται ποτέ στο παρελθόν ούτε επίσης στο μέλλον…
Όποιος θα ήθελε να ανακαλύψει αυτό το μυστηριώδες σημείο, πρέ­πει να το αναζη­τήσει εδώ και τώρα, μέσα στον εαυτό του, αυτή την στιγμή ακριβώς, ούτε ένα δευτερό­λεπτο μπρο­στά, ούτε ένα δευ­τερόλεπτο πίσω…
Τα δύο ξύλα του Άγιου Σταυρού, το Κάθετο και το Οριζό­ντιο, συ­ναντιούνται σε αυτό το σημείο…
Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε δύο Δρό­μους: τον Οριζόντιο και τον Κάθετο…
Είναι σαφές ότι ο Οριζόντιος είναι πολύ «κοινός». Από αυτόν πη­γαίνει «και η κουτσή Μαρία». Είναι φανερό ότι ο Κάθετος είναι δια­φορε­τικός. Είναι ο δρόμος των έξυπνων ανταρτών, ο δρόμος των Επαναστα­τών…
Όταν κανείς θυμάται τον εαυτό του, όταν δουλεύει πάνω στον εαυτό του, όταν δεν ταυτίζεται με όλα τα προβλήματα και τις λύπες της ζωής, εκ των πραγμάτων βαδίζει στο Κάθετο μονοπάτι…
Βέβαια ποτέ δεν είναι εύκολη δουλειά το να εξαλείψουμε τις αρ­νη­τικές συγκινήσεις. Το να χάσουμε κάθε ταύτιση με το προσω­πικό τραίνο της ζωής μας, προβλήματα κάθε είδους, επιχειρήσεις, χρέη, γραμμάτια, υποθήκες, τηλέφωνο, νερό, φως κλπ.
Οι άνεργοι, εκείνοι που για τον άλφα ή βήτα λόγο έχασαν την δου­λειά τους, το επάγγελμά τους, υποφέρουν βέβαια από την έλλειψη χρη­μάτων και το να ξεχάσουν την περίπτωσή τους, το να μην νοιάζονται και να μην ταυτίζονται με το ίδιο τους το πρόβλημα, είναι εκ των πραγμά­των φοβερά δύσκολο.
Όσοι υποφέρουν, όσοι κλαίνε, εκείνοι που έχουν υπάρξει θύματα κάποιας προ­δοσίας ή μιας κακιάς πληρωμής στην ζωή, κάποιας αχαρι­στίας, κάποιας συκοφαντίας ή απάτης, ξεχνούν τον εαυτό τους πραγμα­τικά, ξεχνούν το Πραγματικό Εσώτερό τους Είναι, ταυτίζονται απόλυτα με την ηθική τους τραγωδία…
Η Δουλειά με τον εαυτό μας είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Κάθετου Δρόμου. Κανείς δεν θα μπορούσε να πατήσει το Μο­νο­πάτι της Μεγάλης Ανταρσίας, αν δεν δούλευε ποτέ πάνω στον εαυτό του…
Η Δουλειά στην οποία αναφερόμαστε είναι Ψυχολογικού τύπου, ασχολείται με κάποια μετατροπή της παρούσας στιγμής στην οποία βρι­σκόμαστε. Χρειάζεται να μάθουμε να ζούμε από στιγμή σε στιγμή…
Για παράδειγμα: Ένα άτομο που βρίσκεται σε απελπισία εξ αι­τίας ενός προβλήματος συναισθηματικού, οικονομικού ή πολιτικού, προφα­νώς έχει ξεχάσει τον ίδιο του τον εαυτό…
Αυτό το άτομο αν συγκρατηθεί για μια στιγμή, αν παρατηρήσει την κατάσταση και προσπαθήσει να θυμηθεί τον εαυτό του και μετά προσπα­θήσει να καταλάβει το νόημα της στάσης του…
Αν στοχαστεί λίγο, αν σκεφτεί ότι όλα περνούν, ότι η ζωή εί­ναι απατηλή, περαστική και ότι ο θάνατος κάνει στάχτη όλες τις μα­ταιότη­τες του κόσμου…
Αν καταλάβει ότι κατά βάθος το πρόβλημά του δεν είναι τίποτε πε­ρισσό­τερο από μια «ψεύτικη αναλαμπή», κάτι το φευγαλέο που γρή­γορα σβήνει, θα δει ξαφνικά με έκπληξη ότι όλα άλλαξαν…
Είναι δυνατή η μετατροπή μηχανικών αντιδράσεων μέσω της λο­γικής αντιπαράθεσης και του Εσωτερικού Αυτοστοχασμού του Είναι…
Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αντιδρούν μηχανικά εμπρός στις διά­φορες περιστάσεις της ζωής…
Φτωχοί άνθρωποι! Συνηθίζουν να μετατρέπονται πάντα σε θύ­ματα. Όταν κανείς τους κολακέψει χαμογελούν. όταν τους ταπει­νώσει υποφέ­ρουν. βρίζουν αν τους βρίσουν. πληγώνουν αν τους πληγώσουν. ποτέ δεν είναι ελεύθεροι. οι όμοιοί τους έχουν την δύναμη να τους σέρ­νουν από την χαρά στην λύπη, από την ελπίδα στην απελ­πισία.
Καθένας από εκείνους που βαδίζουν στον Οριζόντιο Δρόμο μοιάζει με μουσικό όργανο, στο οποίο κάθε ένας από τους ομοίους του παίζει ότι του έρχεται στην όρεξη…
Όποιος μάθει να μετατρέπει τις μηχανικές αντιδράσεις, εκ των πραγμάτων μπαίνει στον «Κάθετο Δρόμο».
Αυτό αντιπροσωπεύει μια βασική αλλαγή στο Υπαρξιακό Επί­πεδο, εξαιρετικό αποτέλεσμα της «Ψυχολογικής Ανταρσίας».

Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ (Επαναστατική ψυχολογία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: